Copyright

Alle op de site en webshop afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Magazijn Onderwijs, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Magazijn Onderwijs heeft zijn best gedaan om de rechten van de rechthebbenden te respecteren. Van sommige beelden kunnen wij misschien niet alle rechthebbenden achterhalen. Meent u rechthebbende te zijn, neemt u dan contact met ons op.

Eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming.

Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en /of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, geluiden, software of informatie (hierna te noemen Materialen) op onze website en / of webshop plaatst of deze toestuurt aan Magazijn Onderwijs via e-mail of anderszins, zal Magazijn Onderwijs gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en / of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn. Magazijn Onderwijs zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart Magazijn Onderwijs hierbij terzake van alle schade die Magazijn Onderwijs lijdt en alle kosten die Magazijn Onderwijs maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en / of exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Wijzigingen copyright

Magazijn Onderwijs behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in ons copyright. Wijzigingen of aanvullingen op ons copyright worden hier gepubliceerd.
Bovenstaand beleid en verklaringen zijn niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.


Copyright 2008-2017 door:

V&B Magazijn Onderwijs Rotterdam B.V.
Fortunaweg 35
3113 AN - SCHIEDAM
Alle rechten voorbehouden

Datum copyrightstatement: 05-12-2008

Meer algemene informatie over copyright (auteursrecht) vindt u op de site van Wikipedia.